PL
EN

Warunki aukcji źrebiąt /
auction terms & conditions
Cichoń Foals Auction 2022

OGÓLNE 1. Organizatorem aukcji jest MM Brothers sp. z o.o., ul. Anieli Krzywoń 1, 41-922 Radzionków, NIP 645-255-01-62. Konie umieszczone w katalogu sprzedawane są przez Organizatora, działającego w imieniu i na rzecz właścicieli koni.

2. Pochodzenie koni umieszczone w katalogu jest oparte na przedstawionych przez właściciela konia dokumentach pochodzenia. W przypadku braku rejestracji źrebięcia do dnia aukcji, właściciel konia składa Organizatorowi pisemne oświadczenie potwierdzające pochodzenie konia, obligując się do przekazania paszportu bezpośrednio Kupującemu, pod rygorem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (art. 556 §1 i n. k.c.).

3. Płeć, data urodzenia i opis konia umieszczone są w katalogu, przy czym opis nie stanowi prawnej gwarancji posiadania przez konia określonych cech i nie może stanowić podstawy ewentualnych roszczeń.

STAN ZDROWIA: 4. Oferowane źrebięta zostały poddane wizualnej ocenie przez lekarza weterynarii, szczególnie w zakresie ogólnej kondycji zdrowotnej oraz ewentualnych wad zgryzu lub narządów rozrodczych. Protokoły z ww. badania jest dostępne w Biurze Aukcyjnym.

5. Deklaracja stanu zdrowia źrebiąt ze strony Organizatora ograniczona jest do treści ujętych w protokole badania weterynaryjnego. Organizator nie składa zapewnień co do żadnych innych okoliczności związanych ze stanem zdrowia, potencjalnymi możliwościami czy charakterystyką źrebiąt.

PRZEKAZANIE KONIA, PRZEJŚCIE RYZYKA, LICYTACJA I ZAPŁATA: 6. Odpowiedzialność za konia przechodzi na Kupującego w momencie zakończenia licytacji przez uderzenie młotka, które stanowi substytut przejścia posiadania zwierzęcia. Własność konia przechodzi na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny.

7. Koń musi zostać odebrany od Sprzedającego nie później niż z chwilą osiągnięcia przez konia wieku 6 miesięcy + 2 tygodnie. Do tego czasu koszty utrzymania źrebięcia spoczywają na Hodowcy. Odbiór odbywa się na koszt Kupującego. W przypadku nieodebrania źrebięcia w ww. terminie, Organizator wezwie Kupującego do niezwłocznego odbioru, udzielając dodatkowego 7 dniowego terminu. Po jego upływie Organizator będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży z Kupującym. Jednocześnie Organizator będzie uprawniony do dochodzenia kwoty 50 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze konia.

8. Koń nie może zostać wydany Kupującemu do czasu zaksięgowania całości należności na koncie Organizatora. Zapłata ceny następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Organizatora faktury VAT. W przypadku braku zapłaty w ww. terminie, Organizator wezwie Kupującego do niezwłocznego zapłaty, udzielając dodatkowego 7 dniowego terminu. Po jego upływie Organizator będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży z Kupującym.

9. W chwili odbioru konia, Kupującemu zostanie okazany protokół z badania klinicznego konia, które powinno zostać przeprowadzone nie wcześniej niż 7 dni przez ustalonym z Kupującym terminem odbioru konia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu klinicznego konia, Kupujący winien niezwłocznie zgłosić uwagi do Organizatora, celem ustalenia dalszego postępowania. 10. Aukcja zostanie przeprowadzona w walucie EUR.

11. Oferta, aby została przyjęta, musi wynosić minimum 200,00 EUR.

12. Aukcja prowadzona jest równolegle na platformie aukcyjnej on-line: cfa.weauction.nl, gdzie uczestnictwo wymaga wcześniejszego zalogowania, poprzez podanie danych kontaktowych i rozliczeniowych. Organizator ma prawo weryfikacji prawdziwości podanych danych przez lub w toku licytacji. Dokonanie postąpienia licytacyjnego na platformie online, równoznaczne jest z akceptacją warunków aukcyjnych, a wygranie licytacji stanowi substytut zawarcia umowy sprzedaży.

13. Celem otrzymania możliwości telefonicznego udziału w licytacji, koniecznym jest dokonanie rejestracji poprzez przesłanie swoich danych i numeru telefonu, z którego wykonywane będą połączenia, na adres mailowy: biuro@cichondressage.pl

14. Nabywcą konia staje się osoba oferująca najwyższą cenę, o ile zostanie osiągnięta cena minimalna zastrzeżona przez sprzedającego. Wszelkie spory, jakie mogą zaistnieć w czasie licytacji, będą rozstrzygane przez aukcjonera, który ma również prawa wycofania każdego konia z licytacji bez podania przyczyny.

15. Kupujący potwierdza zakup podpisem po zakończeniu licytacji, potwierdzając jednocześnie znajomość warunków aukcji.

16. Cena osiągnięta w trakcie licytacji stanowi cenę netto, do której doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 8%.

17. Niezależnie od powyższego do ceny osiągniętej w trakcie licytacji Organizator doliczy 7% prowizji + VAT.

17. Sposób obliczenia ceny: (cena przybicia) + 7% = cena netto; cena netto + 8%VAT = kwota do zapłaty 18. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu zwłoki Kupującego tj. w sytuacjach opisanych w pkt 7 i 8, Organizator będzie uprawniony do dochodzenia od Kupującego naprawienia szkody, poniesionej zarówno przez Organizatora, jak i Wystawcę źrebięcia, w tym dochodzenia zapłaty ostatniej oferowanej w toku licytacji przez osobę trzecią ceny. 19. Prawo rozstrzygania wszystkich sporów powstałych poza licytacją, a związanych z przebiegiem aukcji, należy do Organizatora.

20. Dla aukcji właściwe jest prawo polskie, a dla rozstrzygania ewentualnych sporów sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

CONDITIONS OF A HYBRID AUCTION OF FOALS CICHOŃ FOALS AUCTION 2021

GENERAL CONDITIONS

1. The Organizer of the Auction is MM Brothers sp. z o.o. [Ltd], ul. Anieli Krzywoń 1, 41-922 Radzionków, NIP [TIN] 6452550162. The horses included in the catalogue are sold by the Organizer acting for and on behalf of the owners of the horses.

2. The origin of the horses included in the catalogue is based on documents of origin presented by the Organizer. In case a foal is not registered until the day of the Auction, the owner of the foal submits a written statement confirming the origin of the horse to the Organizer committing themselves to forward the passport directly to the Buyer under the pain of being liable for warranty for defects (Art. 556 section 1 of the New Civil Code).

3. Sex, date of birth and description of the horse are included in the catalogue, however, the description does not constitute a legal guarantee that the horse possesses certain features and can not be the subject of any claims.

HEALTH CONDITIONS

4. The offered foals were visually examined by a veterinary surgeon, especially with regard to general state of health and potential malocclusions and defects of reproductive organs. The examination protocols are available at the Auction Office.

5. The declaration of health of the foals on behalf of the Organizer is limited to the content included in the veterinary examination protocol. The Organizer does not provide assurances concerning any other terms connected with the health of the foals, their potential and characteristics.

COLLECTION OF THE HORSE< RISK TRANSFER, BIDDING AND PAYMENT

6. The responsibility for the horse is transferred to the Buyer at the moment the bidding is completed by dropping the gavel which is the substitute of the transfer of the animal’s ownership. The ownership of the horse is transferred to the Buyer only after the full payment for the horse is made.

7. The horse has to be collected from the Seller not later than upon reaching the age of 6 months and 2 weeks. All costs concerning collection of the horse shall be covered by the Buyer. If the foal is not collected within the required time limit, the Organizer will summon the Buyer to immediate collection granting 7 extra days. After expiration of this term the Seller is entitled to withdraw from the contract with the Buyer.

8. The horse can not be transferred to the Buyer until the full payment is credited to the bank account of the Organizer. The payment shall be made within 14 days of receiving an invoice from the Organizer. If the payment is not made within the required time limit, the Organizer will summon the Buyer to immediate payment granting 7 extra days. After expiration of this term the Seller is entitled to withdraw from the contract with the Buyer.

9. The Auction is conducted in EUR.

10. The offer to be accepted has to be at least 200.00 EUR.

11. The Auction is simultaneously conducted at an on-line auction platform. The offers may also be made by phone until the bidding is ended. It will be broadcast live via the portal clipmyhorse.tv at the number 0048 515 606 189.

12. In order to be able to bid by telephone, it is necessary to register by sending personal data and the telephone number from which calls will be made to the email address: biuro@cichondressage.pl

13. The person offering the highest price becomes the Buyer provided that the minimum price restricted by the Seller is reached. Any disputes that may arise during the Auction will be settled by the Auctioneer who is entitled to withdraw any horse from the Auction without cause.

14. The Buyer confirms the purchase with signature after the bidding is ended confirming at the same time familiarity with terms and conditions of the Auction.

15. The price reached through the bidding is the net value to which 8% VAT will be added.

16. Independently of the above the Organizer will add 7% provision to the price reached through the bidding.

17. The Organizer is entitled to accept payments for the auctioned horses made in cash up to the amount of EUR 5.000 at the Auction Office and payments in any amount transferred to the bank account MM Brothers sp. z o.o., PKOBP 72 1020 2368 0000 2602 05284015. The Buyer may indicate the preferred currency of payment which is either PLN or EUR.

18. In case of withdrawal from the contract due to Buyer’s delay i.e. in cases described in points 7 and 8, the Organizer will be entitled to seek a repair of the damage incurred by both the Organizer and the Exhibitor of the horse by the Buyer. The right to settle all disputes arisen outside but related to the course of the Auction is held by the Organizer.

20. Polish Law is the binding law of the Auction and any disputes will be settled by the court competent for the Organizer’s location.