PL
EN

Warunki
aukcji źrebiąt
TC Online Auction 2021

OGÓLNE 1. Organizatorem aukcji jest TC Equestrian sp. z o.o., ul. Anieli Krzywoń 1, 41-922 Radzionków, NIP 645-256-80-09. Konie umieszczone w katalogu sprzedawane są przez Organizatora, działającego w imieniu i na rzecz właścicieli koni.

2. Pochodzenie koni umieszczone w katalogu jest oparte na przedstawionych przez właściciela konia dokumentach pochodzenia. W przypadku braku rejestracji źrebięcia do dnia aukcji, właściciel konia składa Organizatorowi pisemne oświadczenie potwierdzające pochodzenie konia, obligując się do przekazania paszportu bezpośrednio Kupującemu, pod rygorem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (art. 556 §1 i n. k.c.).

3. Płeć, data urodzenia i opis konia umieszczone są w katalogu, przy czym opis nie stanowi prawnej gwarancji posiadania przez konia określonych cech i nie może stanowić podstawy ewentualnych roszczeń.

STAN ZDROWIA: 4. Oferowane źrebięta zostały poddane wizualnej ocenie przez lekarza weterynarii, szczególnie w zakresie ogólnej kondycji zdrowotnej oraz ewentualnych wad zgryzu lub narządów rozrodczych. Protokoły z ww. badania jest dostępne w Biurze Aukcyjnym.

5. Deklaracja stanu zdrowia źrebiąt ze strony Organizatora ograniczona jest do treści ujętych w protokole badania weterynaryjnego. Organizator nie składa zapewnień co do żadnych innych okoliczności związanych ze stanem zdrowia, potencjalnymi możliwościami czy charakterystyką źrebiąt.

PRZEKAZANIE KONIA, PRZEJŚCIE RYZYKA, LICYTACJA I ZAPŁATA: 6. Odpowiedzialność za konia przechodzi na Kupującego w momencie zakończenia licytacji przez uderzenie młotka, które stanowi substytut przejścia posiadania zwierzęcia. Własność konia przechodzi na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny.

7. Koń musi zostać odebrany od Sprzedającego nie później niż z chwilą osiągnięcia przez konia wieku 6 miesięcy + 2 tygodnie. Odbiór odbywa się na koszt Kupującego. W przypadku nieodebrania źrebięcia w ww. terminie, Organizator wezwie Kupującego do niezwłocznego odbioru, udzielając dodatkowego 7 dniowego terminu. Po jego upływie Organizator będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży z Kupującym.

8. Koń nie może zostać wydany Kupującemu do czasu zaksięgowania całości należności na koncie Organizatora. Zapłata ceny następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Organizatora faktury VAT. W przypadku braku zapłaty w ww. terminie, Organizator wezwie Kupującego do niezwłocznego zapłaty, udzielając dodatkowego 7 dniowego terminu. Po jego upływie Organizator będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży z Kupującym.

9. Aukcja zostanie przeprowadzona w walucie EUR.

10. Oferta, aby została przyjęta, musi wynosić minimum 200,00 EUR.

11. Aukcja prowadzona jest równolegle na platformie aukcyjnej on-line: tcauction.weauction.nl

12. Celem otrzymania możliwości telefonicznego udziału w licytacji, koniecznym jest dokonanie rejestracji poprzez przesłanie swoich danych i numeru telefonu, z którego wykonywane będą połączenia, na adres mailowy: biuro@cichondressage.pl

13. Nabywcą konia staje się osoba oferująca najwyższą cenę, o ile zostanie osiągnięta cena minimalna zastrzeżona przez sprzedającego. Wszelkie spory, jakie mogą zaistnieć w czasie licytacji, będą rozstrzygane przez aukcjonera, który ma również prawa wycofania każdego konia z licytacji bez podania przyczyny.

14. Kupujący potwierdza zakup podpisem po zakończeniu licytacji, potwierdzając jednocześnie znajomość warunków aukcji.

15. Cena osiągnięta w trakcie licytacji stanowi cenę netto, do której doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 8%.

16. Niezależnie od powyższego do ceny osiągniętej w trakcie licytacji Organizator doliczy 7% prowizji + VAT.

17. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu zwłoki Kupującego tj. w sytuacjach opisanych w pkt 7 i 8, Organizator będzie uprawniony do dochodzenia od Kupującego naprawienia szkody, poniesionej zarówno przez Organizatora, jak i Wystawcę źrebięcia. 18. Prawo rozstrzygania wszystkich sporów powstałych poza licytacją, a związanych z przebiegiem aukcji, należy do Organizatora.

19. Dla aukcji właściwe jest prawo polskie, a dla rozstrzygania ewentualnych sporów sąd właściwy dla siedziby Organizatora.